Regulamin sklepu mojosoftRegulamin Sklepu Internetowego - www.mojosoft.com.pl

I . Informacje ogólne

*Właścicielem sklepu internetowego mojosoft.com.pl jest firma,
mojosoft Krzysztof Pawłowicz
Paproć, ul. Łamana 17, 64-300 Nowy Tomyśl
NIP: 7881381269, REGON: 300207482
wpisana do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

*Adres do korespondencji:
mojosoft Krzysztof Pawłowicz, Paproć, ul. Łamana 17, 64-300 Nowy Tomyśl
* Dane Klientów sklepu będą wykorzystywane do realizacji zamówień. Będą przechowywane w sposób uniemożliwiający dostęp osobom niepowołanym, zgodnie z "Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych", Dz. U. nr 133 poz. 883.

II. Zasady zamawiania

* Ceny towarów znajdujących się w sklepie mojosoft.com.pl podane są w złotych w kwocie brutto.
* Do każdego zamówienia wystawiamy fakturę VAT. Firmy prosimy podawanie nr NIP.
* Akceptując Regulamin Klient dokonujący zakupu oferowanych produktów wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej przez Sprzedawcę zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. 2005, nr 133, poz. 1119) oraz zasadami wystawiania, przesyłania i przechowywania faktury elektronicznej. Zgoda na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktury w formie papierowej.
* Zamówienia należy składać poprzez serwis sklepu www.mojosoft.com.pl
* Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 15.00, w soboty oraz w niedziele i święta przyjmowane będą w następnym dniu roboczym.
* W celu przesłania potwierdzenia przyjęcia zamówienia Klient podaje numer telefonu oraz adres e-mail, na który można przesłać informacje, jeżeli jest inny, niż adres, z którego wysłano zamówienie.
* Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą przyjmowane.

III. Wysyłka i zapłata

* Zamówione towary są dostarczane do klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej pod adres wskazany w formularzu zamówień wraz fakturą. W przypadku zamówienia programu w opcji email, dane do rejestracji, faktura i licencja lub kod wysyłane są drogą elektroniczną (email).
* Termin wysyłki zamówionych produktów to maksymalnie 48 godzin od momentu zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego.
* Jeżeli termin wysyłki przypada na dzień świąteczny, wówczas wysyłka nastąpi w następnym dniu roboczym.
* Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem serwisu payu.pl lub serwisu transferuj.pl

IV. Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy:

W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług – zawarcia umowy,
Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.
W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności.

Aby odstąpić od umowy, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli,
pisząc na adres e-mail: dok@mojosoft.com.pl .
Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej.
Przesyłkę należy nadać na adres mojosoft ,ul. Łamana 17, 64-300 Nowy Tomyśl.

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy
(oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):
mojosoft Krzysztof Pawłowicz
ul. Łamana 17, 64-300 Nowy Tomyśl
NIP: 7881381269

Ja ....................................... niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży
następujących rzeczy: ..................................................., numer zamówienia ......................................
Data zawarcia umowy to ..................., data odbioru przedmiotów .......................
Imię i nazwisko: .....................................
Adres: ...................................................
Data: ....................................................
Podpis: .................................................

W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru.

V. Brak odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy zawartej w sklepie mojosoft nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi)
w odniesieniu do umów:
- o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
- w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
- w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
- w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
- w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;zawartej w drodze aukcji publicznej;
- o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
- o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
- o dostarczanie w wersji elektronicznej (ESD), tj. kluczy licencyjnych przesyłanych pocztą elektroniczną, z uwagi na ich charakter;
- o dostarczanie licencji przygotowanych na zamówienie dla konkretnego Klienta

VI. Opis procedury reklamacyjnej:

Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem dok@mojosoft.com.pl,
lub w formie pisemnej na adres mojosoft ,ul. Łamana 17, 64-300 Nowy Tomyśl.
Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia,
przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

VII.Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Poznaniu.Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: https://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

VIII. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem Danych Osobowych (dalej „ADO”) Klientów jest Krzysztof Pawłowicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MOJOSOFT Krzysztof Pawłowicz, miejsc. Paproć, ul. Łamana 17, 64-300 Nowy Tomyśl, NIP: 7881381269, REGON: 300207482, adres elektroniczny: dok@mojosoft.com.pl
2. ADO przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z zm.) . ADO stosuje, wymagane przez przepisy prawa polskiego, środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenie danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz zmianą, utratą lub zniszczeniem.
3. Dane osobowe Klienta, podane w formularzu zamówienia, będą przetwarzane w celu wykonania umowy i realizacji złożonego zamówienia, w tym w szczególności wystawienia paragonu albo faktury i nadania przesyłki, a także mogą być przetwarzane w celu prowadzenia przez ADO marketingu bezpośredniego własnych produktów.
4. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od ADO informacji handlowej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wyrażenie zgody nie jest warunkiem realizacji Zamówienia.
5. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych.
6. Klient ma prawo uzyskania informacji, czy i w jakim zakresie są przetwarzane jego dane osobowe, a także informacji o celu i zakresie przetwarzania jego danych osobowych.

IX. Postanowienia końcowe

W ramach realizacji umowy z Kupującym Sklep jest upoważniony przesłać na adres poczty elektronicznej Kupującego zaproszenie do wypełnienia ankiety posprzedażowej. Ankieta służy zbadaniu opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący może dobrowolnie wypełnić ankietę
*Firma mojosoft zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w poniższych warunkach oraz zmian cen. Zmiany te będą ważne od chwili zamieszczenia ich na stronie mojosoft.com.pl.
*W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego i innych ustaw.

Polecane produktyPiriform CCleaner Professional

  • 12 miesięczna licencja na 1 stanowisko
  • klucz i fakturę wysyłamy drogą elektroniczną (email)
54.00 zł
Microsoft Office 365 Personal

  • 12 miesięczna licencja na 1 stanowisko
  • klucz i fakturę wysyłamy drogą elektroniczną (email)
174 zł
Microsoft Office 365 Family

  • 12 miesięczna licencja dla 6 użytkowników
  • klucz i fakturę wysyłamy drogą elektroniczną (email)
273.00 zł
Ashampoo PDF Pro 3 - edytor PDF

  • 12 miesięczna licencja na 1 stanowisko
  • klucz i fakturę wysyłamy drogą elektroniczną (email)
79.00 zł
NordVPN Premium 6 stanowisk

  • 24 miesięczna licencja na 6 stanowisk
  • klucz i fakturę wysyłamy drogą elektroniczną (email)
389.00 zł
Oficjalny sklep mojosoft, autoryzowany partner producentów programów antywirusowych NordVPN, Eset, Norton, McAfee, AVG, G DATA, AVAST, Panda i F-Secure